Home

Suntarbetsliv verktyg

Startsida - Suntarbetsliv

Ett verktyg för att kartlägga arbetsmiljön och skapa en gemensam bild för att identifiera vad som kan orsaka stress. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Besök webbplats. Besök webbplats. Besök webbplats Prehabguiden ger vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering. Stöd för att förebygga sjukfrånvaro finns för chef, medarbetare och skyddsombud

Ergonomihjälpen - Suntarbetsliv

Förebygg och uppmärksamma tidiga tecken och signaler på hög ohälsosam stress och arbetsbelastning på arbetsplatsen med hjälp av OSA-kollen Verktyget ger stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och vad vi kan göra för att förbättra den. Hoppa till huvudinnehållet. Suntarbetsliv. Meny Digi-ronden Suntarbetsliv lanserar Corona-verktyg. Suntarbetsliv, de kommunala parternas gemensamma förening för arbetmiljöstöd, har publicerat verktyget Arbetsmiljöarbete i tider av corona, ett stöd i arbetsmiljöarbetet under coronapandemin. Publicerad: Onsdag 20 maj 2020 Suntarbetsliv arbetar för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa inom kommun- och landstingssektorn. På suntarbetsliv.se får du inspiration, forskning och praktiska verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats! Verktygen vänder sig främst till chefer, HR personal och ombud men kan också lyftas genom medarbetare En utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som ger grunderna för hur man kan jobba i vardagen. Anpassad för kommun- och regionsektorn. Kostnadsfritt material

Logga in till Suntarbetsliv. Suntarbetslivs befintliga och framtida nya tjänster vidareutvecklas kontinuerligt och kommer erbjuda fler och mer anpassade tjänster till dig som användare. Skapa din profil och välj de verktyg som är aktuella för dig att jobba med just nu Suntarbetsliv, modell för att systematiskt analysera arbetsmiljörisker. Riskbedömning vid förändring Suntarbetsliv, Arbetsmiljöverket, verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i arbetet med att förebygga skada eller ohälsa till följd av hot och våld. SAM. Det här verktyget som Suntarbetsliv har jobbat fram utifrån vår forskning om balanserad kommunikation, det finns nu på deras hemsida, där hittar man tester som man kan göra för att få en bild av sin arbetsgrupps kommunikation. Och det finns också övningar, en mängd olika övningar som man kan använda

Suntarbetsliv - verktyg för god arbetsmiljö

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobon Yrkesuppgifter är frivilliga att uppge. Vi samlar gärna in denna information för att uppdatera vår kunskap om målgrupp och användning av våra digitala tjänster. Du kan när som helst uppdatera eller ta bort dina uppgifter. Suntarbetsliv använder inte dina uppgifter i kommersiellt syfte. Läs Suntarbetslivs integritetspolicy Chefoskopet är ett verktyg från Suntarbetsliv som bygger på Chefios, ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt med en tvärvetenskaplig ansats, som utfördes i samverkan med några organisationer i offentlig sektor. Projektet pågick mellan 2008 och 2014 Suntarbetsliv. Jobba med digital arbetsmilj Digi-ronden är ett kostnadsfritt verktyg för att förstå, kartlägga och utveckla den digitala arbetsmiljön med fokus på tekniken, verksamheten och människan. Här finns bland annat kunskaper,. Suntarbetsliv-presentation-OSA-kollen Skrolla till toppen av sidan Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobon

Om verktyget - OSA-kolle

OSA-kollen är ett kostnadsfritt digitalt verktyg från Suntarbetsliv som hjälper arbetsgrupper att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper er att uppfylla kunskaraven. Det riktar sig till alla typer och storlekar av arbetsgrupper Fördjupa dina kunskaper om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), och vad de innebär Verktyget består av aktiviteter där ni får lära er om och använda en kommunikationsmodell. Modellen består av fem perspektiv som behövs i samtalen för att lyfta era möten. Gruppens samtalsmönster får ni koll på med ett forskningsbaserat test Verktyget Vår arbetsmiljö kräver att ni har ständig uppkoppling, kontrollera därför att den tekniska utrustning som behövs finns och fungerar. Om gruppen är större än 2-3 personer behöver du en projektor, annars räcker det med en stor skärm. Upplösningen på skärmen bör vara minst 1 200 pixlar Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta/Sobona. Arbetsmiljöutbildningen Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv. Våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap och verktyg för en bättre arbetsmiljö inom den privata sektorn och i kommuner och regioner. Genom dem bidrar vi till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna Suntarbetsliv, verktyg för grupper som vill utveckla sin kommunikation under möten. SAM - Självskattning Arbetsmiljöverket, verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbet Så kan det låta när inifrånperspektivet finns med i mötet. Det är ett av fem perspektiv som tillsammans gör möten bättre och mer effektiva. Träna på att skapa de möten ni vill ha med verktyget Bättre möten Deltagarna får praktiska verktyg för att börja tillämpa kunskaperna direkt. Film förklarar och gör levande! Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Besök webbplats. Besök webbplats. Besök webbplats

Suntarbetsliv-presentation-OSA-kollen Skrolla till toppen av sidan Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobon

Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg som bidrar till att höja kunskapen i arbetsgruppen och skapa en gemensam förståelse för stress i arbete. Stressdialogen, Suntarbetsliv. Verktyg organisatorisk och social arbetsmiljö. OSA-kompassen, Suntarbetsliv. OSA-kollen, Suntarbetsliv. OSA-utbildningen, Suntarbetsliv. Testa din stressnivå. För er som har möjlighet att arbeta vidare vid ett annat tillfälle, så finns det fler verktyg från Suntarbetsliv. Här finns två förslag: OSA-kollen. En film om friskfaktorer på arbetsplatsen. Professor Eva Vingård berättar om friskfaktorer i arbetsmiljön som kan skydda mot osund stress Här finns processledarstöd för dig som ska leda en grupp genom delen Metoder. Chefoskopet är ett verktyg från Suntarbetsliv för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar Suntarbetsliv, stöd för hur man tillsammans kan arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. OSA-kompassen Suntarbetsliv, med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Kvinnors och mäns arbetsvillkor

Under de olika rubrikerna har vi samlat användbart material som till exempel digitala verktyg, Suntarbetsliv, underlag för att kunna göra en genomtänkt och förberedd introduktion av arbetsplatsen. Checklistor från Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets alla checklistor samlade på ett ställe. Kom igång med arbetsmiljöarbete Tre aktiviteter för arbetsgruppen. Genom dialog ökar ni medvetenheten och förståelsen för varandra i arbetsgruppen. Ni får stöd och skapar samsyn om hur ni vill göra på er arbetsplats i samband med tidiga signaler på risk för ohälsa och sjukfrånvaro Verktyg för att uppfylla kraven i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). OSA-verktyg, Suntarbetsliv. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, samt allmänna råd om tillämpning. Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket. Bättre möte Så kan det låta när det utforskande perspektivet finns med i mötet. Det är ett av fem perspektiv som tillsammans gör möten bättre och mer effektiva. Träna på att skapa de möten ni vill ha med verktyget Bättre möten

”Människor rör på sig mer” - Suntarbetsliv

Stressdialogen - börja förebygga osund stress på jobbet

För er som har möjlighet att arbeta vidare vid ett annat tillfälle, så finns det fler verktyg från Suntarbetsliv. Här finns två förslag: OSA-kollen. En film om krav och resurser. Filmen tar upp vad krav och resurser kan handla om. I dialogen efteråt pratar ni om hur det ser ut hos er På suntarbetsliv.se hittar du bland annat: · verktyg till stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats · artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har · forskning i form av.

Landningssida - Chefoskope

 1. Suntarbetsliv skapades 2012 och drivs gemensamt av AkademikerAlliansen och de övriga fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Den viktigaste metoden för Suntarbetsliv att stötta kommuner och regioner i arbetsmiljöfrågor är genom digitala verktyg, tänkta att användas partsgemensamt i samverkan
 2. Verktyget Prehabguiden har tagits fram av Suntarbetsliv och i . samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i kommun- och regionsektorn. Det här är alltså ett verktyg som både arbetsgivare och fackliga organisationer står bakom
 3. Balans mellan krav och resurser Handlar om arbetsbelastning och andra krav i arbetet. Kraven behöver vara i balans med resurserna. Det kan vara balans även om kraven är höga, men det krävs att till exempel rätt kompetens och andra typer av resurser möter kraven, och att vi vet var vi ska vända oss för att få hjälp och stöd i arbetet
 4. Suntarbetsliv. Meny Digi-ronden. Här hittar ni stöd och verktyg för att tillsammans undersöka och utveckla er digitala arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete Gör så här. Digi-ronden bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan chef, skyddsombud och medarbetare

Verktyget har arbetats fram av Suntarbetsliv i nära samarbete med forskare, bland annat Linda Corin och Lisa Björk från Institutet för stressmedicin och forskningsprojektet Chefios. Nu är hela verktyget klart och fulladdat av kunskaper, metoder och goda exempel Om Suntarbetsliv. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. På webbplatsen Suntarbetsliv.se finns idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö anpassat för kommun- och landstingssektorn Verktyg för att sätta sig in i OSA-föreskrifterna (Suntarbetsliv). Digi-ronden. Verktyg för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö (Suntarbetsliv). Stress och balans. Självskattningstest för att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsosam stressnivå (Suntarbetsliv). Tillbaka till meny Under 2016 lanserar Suntarbetsliv en ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, särskilt anpassad för kommuner och landsting. Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs av parterna i kommun- och regionsektorn. Uppdraget är att bidra till och arbeta för friska arbetsplatser. Tar fram forskningsbaserade verktyg, sprider forskning, kunskap och erfarenheter via nyhetsbrev, erbjuder stöd i form av ett Resursteam

Start - Chefoskope

OSA-kollen är ett verktyg som ger stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Verktyget är skapat av Suntarbetsliv och bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper verksamheter att uppfylla kunskaraven i föreskrifterna. OSA-kollen. FAS Dialogverkty Suntarbetsliv.se • artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har • forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat • verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplat (Suntarbetsliv) Verktyg för dialog och delaktighet för att förbättra arbetsmiljön. Suntarbetsliv. OM OSS 070 - 996 24 97 info@vardportal.se. FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER:. Suntarbetsliv. Meny Digi-ronden. På vissa arbetsplatser behöver digitala enheter och verktyg lyftas eller bäras. Där är det viktigt att säkerställa att verktygen är lätta och lämpliga för arbetsuppgiften, för att undvika belastning och skador. Olämplig arbetsställnin

Om du vill förbereda dig genom att läsa mer om organisatorisk och social arbetsmiljö finns flera verktyg på Suntarbetsliv som du kan ha nytta av: OSA-kollen som ger stöd för att både förstå vad OSA är och för att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen

Gruppaktiviteter stresshantering - Suntarbetsliv

 1. Suntarbetsliv - parter för prevention är ett projekt som drivs i samverkan mellan de fackliga organisationerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att arbeta för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa
 2. Med hjälp av verktyget OSA-kollen från Suntarbetsliv får du som chef konkret stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i din verksamhet. Verktyget hjälper dig att uppfylla kunskaraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4
 3. Verktyg Lärande exempel Resursteam Arbetsplatser i kommun- och regionsektorn Stöd i arbetet för friska arbetsplatser. Syftet med APT/personalmöte helena.engelke@suntarbetsliv.se anna.pramborg@suntarbetsliv.se. Title: PowerPoint-presentation Author: Helena Engelke-Gottber
 4. Folkstudion har med ett nära samarbete utvecklat och drivit både ideér och produktion för Suntarbetsliv. En organisation för bättre arbetsmiljö. För denna kampanj med glimten i ögat kring ett viktigt område rätt verktyg gör jobbet bättre har vi skapat reklamfilmer, cinemagraphs och tillhörande kampanjbilder
 5. Verktyget syftar till att ge arbetsgrupper kunskaper och verktyg för att utveckla sin möteskommunikation. Ni kommer att kunna prova verktyget när som helst mellan 9 - 17 december och vi kommer att be er att svara på några frågor i samband med det. En länk till frågorna hittar du längst ner på denna sida
 6. OSA-kollen.suntarbetsliv.se. OSA-kompassen. Verktyget vänder sig till dig som är chef eller skyddsombud och vill sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Materialet innehåller checklistor, enkäter och andra former av arbetsmaterial, ger goda exempel och tipsar om.
 7. Som projektledare på Suntarbetsliv blir din främsta uppgift att på ett pedagogiskt sätt göra kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser tillgängliga i digital form. De digitala verktygen ger i sin tur stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling på arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn

prehabguiden.suntarbetsliv.se - Startsid

Suntarbetsliv (verktyg): Stressdialogen Jörgen Eklund: Kartlägg och förebygg belastningsskador - med stöd av ergonomiska kunskaper och verktyg Muskel- och skelettbesvär hör fortfarande till våra vanligaste arbetsskador Suntarbetsliv: Presentation med länkar. Arbetsmiljöutbildningen. Arbetsmiljöarbete i tider av Corona. Digironden Suntarbetsliv resursteamet. Arbetsmiljöverket: Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr. Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455), bok. Nils. Suntarbetsliv ger inspiration, tips, stöd och konkreta verktyg för dig som jobbar med arbetsmiljö och vill skapa en attraktiv och effektiv arbetsplats. www.suntarbetsliv.se Följ oss på

Förebygg hög arbetsbelastning och stress - OSA-kolle

Som produktägare på Suntarbetsliv blir din främsta uppgift att ta fram en förvaltningsplan samt ansvara för löpande och specifika utvecklingsinsatser i flera verktyg. Du ansvarar för att verktygen hålls uppdaterade och aktuella. Du kommer att leda och samordna arbetet i förvaltningsteamet, genomföra egna aktiviteter och involvera de resurser som behövs i arbetet Lär känna Suntarbetsliv - verktyg som fungerar och engagerar! Petra Lundberg från Suntarbetsliv berättar om hur de arbetar och ger inspiration och verktyg i arbetet för friskare arbetsplatser. 14.30-14.50: Fika. 14.50-15.50: Fortsättning: Lär känna Suntarbetsliv - verktyg som fungerar och engagerar! 15.50-16.00: Avslutnin Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna, bland annat Vision, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Prenumerera på nyhetsbrevet Suntarbetslivs nyhetsbrev kommer ut en gång i veckan och ger dig artiklar med inspiration och verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats Suntarbetsliv har tagit fram Chefoskopet, ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men det kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar, till exempel samverkansgrupper och skyddskommittéer

Verktyg för samverkansarbete. Parterna har gemensamt tagit fram ett antal verktyg som kan fungera som stöd för att träffa ett lokalt samverkansavtal. Verktygen finns samlade hos Suntarbetsliv. Relaterade verktyg på Suntarbetsliv. Exempel på samverkansprocesser. Exempel på samverkan för friskare arbetsplatser Om Suntarbetsliv. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Pacta. På webbplatsen Suntarbetsliv.se finns idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö anpassat för kommun- och landstingssektorn parterna (Suntarbetsliv, Våra vänners verktyg). • Vässa er företagshälsa med samverkan. Artikel om upphandling av företagshälsovård (Suntarbetsliv). • Så gjorde Helsingborg. Nytt avtal med företagshälsan. Exempel på upphandling i samverkan (Suntarbetsliv). 5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvar Utbildningsmaterial för halv dags utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. För kommun- och regionsektorn. Kostnadsfri

Startsida - Digi-ronde

 1. Övning för arbetsgrupp. Syftet är att gruppen ska lära sig känna igen tidiga signaler på stress och komma överens om hur man ska agera på dem
 2. Suntarbetsliv växer och söker därför nu en strategisk kommunikatör som vill göra Suntarbetsliv och Suntarbetslivs utbud ännu mer välkänt och använt. Tjänsten omfattar strategisk planering och arbete i projekt. Du kommer ingå i en grupp med 9 andra kommunikatörer och skribenter där flera har liknande arbetsuppgifter
 3. Suntarbetsliv lanserar Corona-verktyg 2020-05-20. Suntarbetsliv, de kommunala parternas gemensamma förening för arbetmiljöstöd, har publicerat verktyget Arbetsmiljöarbete i tider av corona, ett..
 4. Suntarbetsliv är den organisation som servar kommuner, landsting och regioner med verktyg för en bättre arbetsmiljö. De lyfter fram nya arbetsmiljöföreskriften OSA för att synliggöra sexuella trakasserier som en form av mobbning

suntarbetsliv.se Här finns inspiration tips och konkreta verktyg för dig som vill skapa en frisk arbetsplats Tillsammans gör vi jobbet bättre Var vill du börj Verktyg för ny arbetsmiljöföreskrift. 2016-03-07. Den 31 mars börjar en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket att gälla. Nu finns verktyg och metoder i OSA-kompassen som ni kan använda på arbetsplatserna och som gör det lättare att leva upp till föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Suntarbetsliv (verktyg): Hot på jobbet Alexander Tillys blogg. Mikael Rehnberg: SAM, samverkan och samsyn - för organisatorisk och social säkerhetskultur. Förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete och er samverkan, genom att stärka samsynen kring den organisatoriska och social arbetsmiljön Den här utbildningen och självskattningen ger ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i arbetet med att förebygga skada/ohälsa till följd av hot och våld. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket. Hot och våld - självskattning, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönste

Suntarbetsliv | 4.515 Follower auf LinkedIn | Suntarbetsliv ger dig stöd och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. | Är du chef eller skyddsombud inom kommun- och regionsektorn? Vi stödjer dig i ditt arbete för en frisk arbetsplats! På suntarbetsliv.se hittar du bland annat: · kostnadsfria verktyg till stöd i ditt arbete för en frisk. Forskning och konkreta verktyg för ett friskare arbetsliv presenteras under dagen. - För oss är det viktigt att forskningen kommer till nytta i arbetslivet. Vårt samarbete med Suntarbetsliv och Prevent möjliggör framtagande av praktiska verktyg utifrån den forskning vi stöder

Suntarbetsliv. 5.7K likes. Välkommen till Suntarbetsliv! Hos oss finns stöd för en god arbetsmiljö i kommun- och regionsektorn. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med.. 5 steg till bättre förutsättningar för chefer, suntarbetsliv.se,2017. Linda Corin om kommunala chefers svåra arbetsvillkor, SNS 2017. Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader. Checklista kan förbättra chefers arbetsmiljö, suntarbetsliv.se. New Public Management i kommunal praktik, ISM-rapport 15, 201 Om Suntarbetsliv Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn. Vi ger stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling, utvecklar och kommunicerar digitala verktyg samt sprider kunskaper om forskning och erfarenheter • Om Suntarbetsliv • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) -möjligheter och utmaningar • OSA-kollen -presentation av verktyget • Tips på fler verktyg • Avslutning Vi gillar frågor!

Så minskar du medarbetarnas stress - Suntarbetsliv

Nu finns det en helt ny sida på Suntarbetsliv.se - om arbetsmiljöarbete under coronapandemin. Här finns stöd i krissituationer och verktyg för att klara av det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet - även när inget annat är som vanligt Suntarbetsliv. 6.3K likes. Välkommen till Suntarbetsliv! Hos oss finns stöd för en god arbetsmiljö i kommun- och regionsektorn. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med..

osakollen.suntarbetsliv.se Suntarbetsliv ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och landstingssektorn Hur kan vi hjälpa di AFA Försäkring vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför arbetar vi ute i kommuner, landsting och regioner för att förbättra arbetsmiljön. Vår skadedatabas innehåller 13 miljoner ärenden och är grunden för vårt förebyggande arbete

De platserna är populärast på kontoret - Suntarbetsliv

Digi-ronden från Suntarbetsliv är ett verktyg för att genomföra digitala skyddsronder och kan fungera som en bra startpunkt för arbete med digitala skyddsronder. Även Prevent har bra material för digitalt arbetsmiljöarbete COPSOQ, som är en enkät för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö fungerar som en meny från vilken det är möjligt att kostnadsfritt välja skalor och antal frågor utifrån det aktuella behovet. Den.. Suntarbetsliv är en förening som är till för alla i kommun- och regionsektorn. Alla stöd och verktyg är forskningsbaserade och kostnadsfria. Innehållet är kvalitetssäkrat och förankrat hos de centrala parterna. OSA-utbildningen från Suntarbetsliv ger chefer och skyddsombud en gemensam bas Suntarbetsliv erbjuder också tips och verktyg för att kunna arbeta återkommande med frågan om patientsäkerhet. Suntarbetsliv - Forskning på 5 - Säkerhetsklimat och patientsäkerhet. Läs gärna mer om forskningen inom patient- och personalsäkerhet här på ISM:s webbplats

Ny kunskap om värk i rygg och nacke - SuntarbetslivFörskolorna tog in en arbetsmiljösamordnare - SuntarbetslivSläpp loss med lunchdisco! - SuntarbetslivÖppna dörrar på Hälleborgs äldreboende - SuntarbetslivUtbildning ska ge bättre scheman i vården - Suntarbetsliv
 • Battlefield 1 frostbite 4.
 • Vad är kommunfullmäktige.
 • Affärsplan layout.
 • Kan malmö.
 • Sachbearbeiter tvöd.
 • Origin download.
 • Induced pluripotent cells.
 • Guldpennan can.
 • 32 amp watt.
 • Mass effect all characters.
 • Msi windows 10 bios.
 • Egen brunn kostnad.
 • Öppningsbart tak uteplats.
 • Tygskor herr.
 • Att göra på mallorca.
 • Django setup.
 • Munchen öl.
 • Hur får man en internetkompis.
 • Overwatch wallpaper genji.
 • Behandlingshem missbruk örebro.
 • Küchenhilfe olpe.
 • Blå laserpekare.
 • Papier liebl katalog.
 • Beautiful words.
 • Hotell bodensia frukost.
 • Göra ett spjut.
 • Hyra stuga i älvdalen.
 • Begagnade elmätare 3 fas.
 • Translate swedish to english.
 • Visum bangladesh.
 • Ikea gulliver skötbord.
 • Tierp arena 2017.
 • Hemsida designer.
 • Schampo till hund med klåda.
 • Bender orlando.
 • Lediga hyreslägenheter trelleborg.
 • Aktuell forskning skolan.
 • Kim novak badade aldrig i genesarets sjö rollista.
 • Screenshot chromebook lenovo.
 • Jotun fargekart grå.
 • Fever il 1.