Home

Kränkning i skolan

Åtgärder mot kränkande behandling - Skolverke

 1. 1. Kartlägg risker för kränkningar. Det första steget är att kartlägga sin verksamhet för att upptäcka risker för kränkande behandling. Se regelbundet över barnens och elevernas trygghet och trivsel. Där ingår också deras egen uppfattning om kränkningar och mobbning i skolan. En kartläggning kan ske på olika sätt, till exempel me
 2. Nej, det ingår i arbetet för dem som arbetar i skolan att tillrättavisa elever som stör ordningen. För att en elev ska få rätt till skadestånd måste det först fastslås att en kränkning enligt skollagen har skett. Detta gör Skolinspektionen och BEO genom en objektiv bedömning av händelserna som orsakat klagomålet
 3. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar I denna antologi presenteras åtta studier kring frågor som Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning 2011 gav upphov till. Studierna bygger på data från utvärderingen och har gjorts av forskare som deltog i det arbetet
 4. 5 steg för en skola fri från kränkningar. Telefon: 08-586 080 00 E-post: beo@skolinspektionen.se Beo.skolinspektionen.se Kontakt Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att stärka barns och elevers rättigheter i skolan. BEO ser till att skolor och förskolo
 5. ering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska göras i fyra steg och ske i samverkan med barn, på kränkningar som pågår bland elever på nätet och via sms
 6. Kränkningar utanför skolan, vilka är skolans skyldigheter? Skolan har skyldighet att vidta åtgärder om det har samband med verksamheten. Om eleverna har en konflikt utanför skolan kommer det troligtvis att följa med eleverna in i skolan. Får skolan kännedom om kränkande behandling och eleverna går på samma skola är det at

Kränkningar - Skolinspektione

 1. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar
 2. Hur kan man förstå och möta kränkningar och mobbning på nätet? En utgångspunkt kan vara att fråga vad det innebär att gränsen mellan fritid och skola inte blir lika tydlig i och med tillgången till internet. Det som händer på internet och sociala medier, oavsett var det sker: i hemmet eller på väg till skolan, påverkar det som sker i skolan
 3. I fall då Skolinspektionen finner att skolan brustit i sina ovan nämnda skyldigheter kan Skolinspektionen kräva att skolan rättar till sina brister. Vidare kan Skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för barnet / eleven, vid det fall barnet / eleven blivit utsatt för kränkningar, 6 kap 15 § Skollagen
 4. kränkningar i skolan, likväl på skolgården som på andra arenor där eleverna vistas, i detta fall olika webbsidor på nätet. Det är inte ovanligt att hela ansvaret läggs på den enskilda skolan när den brister i arbetet mot kränkande behandling
 5. Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning. Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning
 6. ering i skolan (UbU24) Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen bör samordna skollagen och diskri
 7. Förekomsten av kränkningar och trakasserier på en skola påverkas i hög grad av skolans värdegrund och hur skolmiljön och undervisningen är utformad. All personal i skolan kan föregå med gott exempel genom att tänka efter och fråga sig hur man pratar till och om varandra i olika sammanhang

Verbala kränkningar Att sprida falska rykten om någon eller att kalla någon för ett skällsord. Fysiska kränkningar När någon blir förföljd, tafsad på, knuffad eller slagen. Kränkningar i form av text eller bild Kan vara via sociala medier, sms, meddelanden, mejl eller genom bild och video. Både i och utanför skolan I skolan råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier. Du har rätt att trivas och känna dig trygg och säker. Om du blir utsatt i skolan, av andra elever eller av personal i skolan måste en lärare eller någon annan vuxen anmäla det som inträffat till rektorn Hur kränkning och mobbning är relaterat till de normer som gäller i kamratgrupper men också i lärargrupper, visar Hélène Jenvén i en ny avhandling. De normer som gäller hänger samman med en hierarki inom kamratgruppen och klassen som helhet Åtgärdsplan mot kränkning och mobbning Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Läroplan för grundskola 2011 Men skolan fick allvarlig kritik av Skolinspektionen. - Nu i efterhand förstår jag att vi måste lära oss vad en kränkning är, säger skolans rektor. Aftonbladet har granskat de 457 beslut då anmälda kränkningar slutat med att skolorna fått kritik från Skolinspektionen

Det räcker alltså med en misstanke om kränkning för att det ska göras en anmälan och en utredning. Man kan också anmäla direkt till Barn- och elevombudet, Beo, på Skolinspektionen. Anmälan går att göra anonymt, men det är bra om Beo kan kontakta den som anmält för att få mer uppgifter om vad som hänt i skolan accelererar i takt med att Mikael blir allt mer utåtagerande och aggressiv. Han blir avstängd från skolan och får hemundervisning och när han kommer tillbaka till skolan får han undervisning i liten grupp. Det fungerar dåligt för Mikael i skolan. Elevstödsenheten är inkopplad och erbjuder Mikael plats på specialskola 1 I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet. Där står ju namn även på andra inblandade elever och min fråga är om man kan lämna ut det skriftligt då. Ska man t.ex. stryka över andra namn och sedan ge ut det eller be vårdnadshavaren läsa dokumenten på plats Vad är en kränkning? Vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev blir utsatt? Som lärare är arbetsmiljön i klassrummet ditt ansvar. I den här kursen får du veta vad lagen säger om kränkningar i skolan och du lär dig att upptäcka och hantera dem

Du svarade på tidigare ställd fråga om informationsmöjligheten till vårdnadshavare när elev blivit kränkt i skolan bland annat följande: En vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få insyn i kränkningarna, särskilt när det gäller ett ungt barn. Omständigheterna i det enskilda fallet har också betydelse för om och hur en vårdnadshavare ska informeras Kränkning är en egen form av skada, det vill säga varken personskada eller ekonomisk skada, som regleras i 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § skadeståndslagen. För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet Kränkningar på nätet. Avsnitt 5 · 28 min Några av eleverna på Skrantaskolan i Karlskoga har haft konflikter på sociala medier. Skolkuratorn Linn har uppmärksammat att en del killar känner sig otrygga och är rädda för att bli kränkta på sociala medier

Dagliga kränkningar i skolan. I stort sett dagligen anmäls kränkningar på Malmös grundskolor. - Vi vill se var de största problemen finns och om det behöver sättas in åtgärder,. Läraren förklarar ingenting om vad detta innebär. Idag är det tisdag och ingen från skolan har ännu hört av sig. Vännens barn uppger att B inte sagt något vid tilfället om kränkning, mobbing eller annat, mer än fuck you. Anmälan om kränkning av vännens barn har inte gjorts

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Idag presenterade Skolinspektionen nya siffror om anmälda kränkande behandlingar i skolan. De är något färre än förra året. Förra året anmäldes 1 910 kränkningar i skolan Om du upplever att din skola inte följer de regler som finns kan du göra en anmälan till oss. Det kan handla om att de inte gjort allt de kan för att stoppa mobbning, att du inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller dina rättigheter i skolan

Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång. Det är jätteviktigt att du känner dig trygg och mår bra i skolan. Skolan måste hjälpa dig. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas. Det spelar ingen roll om det har hänt på skolan eller på. Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? Här kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra

Frågor och svar kring kränkande behandlin

Hur förebygger skolan kränkningar? Hallå där, Ylva Odenbring! Du är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar i skolan måste vidtas mot kränkningar i skolan samt vem som ansvarar för dessa. Uppsatsen syftar även till att utreda hur elevens möjlighet till skadestånd förändrats i och med införandet av den nya lagen. I uppsatsen utreds kränkningar elever emellan, som inte är brottsliga eller diskriminerande, i skolor som kommunen är huvudman för Enytt har tidigare berättat att Tappströmsskolan blivit noggrannare med att anmäla kränkningar. Det betyder mer arbete både för lärarna och för eleverna i sk.. Förebyggande och främjande insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Vi hjälper er att skapa en schysst och jämlik skola

Vad är kränkande behandling? Föräldraalliansen Sverig

BEO tar emot anmälningar från föräldrar då förskolor och skolor inte fullföljt sin skyldighet att anmäla kränkningar. Det förekommer att grova och tydliga fall av kränkning når BEO, vilket bekymrar Carl-Gustav Sidenqvist. - Det här är en bra och klok lagstiftning, men tillämpningen svajar ibland, tyvärr När skolan får information att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och andra kränkningar är skolan skyldig att agera. Skolan ska utreda händelserna och om det behövs även genomföra åtgärder för att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar inte ska förekomma BEO har påstått att personalen vid skolan känt till att Y.G. var utsatt för kränkningar under år 2007 varför skolan redan under vårterminen borde ha vidtagit generella förebyggande åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar av Y.G. Skolan har bestritt att Y.G. varit utsatt för kränkningar under vårterminen 2007 utöver. Det var ingen kränkning när en lärare lyfte bort en elev på en skola i Lidköping 2017 - i stället var ingreppet befogat. Högsta domstolen har nu sagt sitt i den principiellt viktiga. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling. Mobbning brukar Friends definiera som upprepade kränkningar. Alla skolor och alla vuxna på skolan ska arbeta för att se till att ingen elev blir utsatt för kränkande behandling

Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier

Hur kan vi stoppa kränkningar i skolan? När jag tänker efter i vilka situationer jag sett elever kränka varandra ser jag framför mig alla gånger jag sett killar hålla fast tjejer mot väggen. När jag stannat och sagt till så har nästan undantagslöst alla tjejer svarat att det bara är på skoj De senaste åren har antalet anmälda kränkningar fördubblats i kommunala skolor i Uppsala. Kommunen tycker att resultatet är positivt, då det kan betyda att skolorna har blivit bättre på. Våld och kränkningar ökar i svenska skolor. Det visar Statistiska centralbyråns uppföljning av arbetet med FN:s Agenda 2030 DEBATT. Många lärare vågar inte tydligt säga ifrån mot mobbning av rädsla för att bli anmälda. Det är anmärkningsvärt att vi har styrande myndigheter som har svårt att skilja fostran i skolan från kränkning, skriver Eva Larsson, lärare och handledare En elev på en skola i Norrköping utsattes för kränkande behandling - och nu får Norrköpings kommun kritik från Barn -och elevombudsmannen (BeO). Skolan vidtog flera åtgärder och anser.

Kränkning under studentjippo polisutreds | Aftonbladet

Skolhuvudmans ansvar vid kränkande behandling - Skola och

Granskade skolor Flest anmälda signaler om kränkningar har det varit på Frödingskolan (294), Norrstrandsskolan (169) och Nyeds skola (128). Tre skolor som alla har haft Skolinspektionens granskande ögon på sig. - Och det kan vara en bidragande orsak till att det har kommit in så många signaler om kränkningar från de här skolorna Det är vuxnas ansvar att barn ska känna sig trygga i skolan. Elin Abelsson utsattes för mobbning i skolan. Det slutade inte förrän en lärare reagerade och såg till att hon fick byta klass. Friends stödjer och utbildar hundratals skolor för att förebygga att barn och unga hamnar i utsatthet. Läs mer om hur Friends gör skillna

En del kränkningar som sker utanför skolan, till exempel via mobiltelefon eller på nätet, har ändå med saker som händer i skolan att göra. Då har också skolan ett ansvar för att ordna det. Två viktiga planer. Alla skolor ska ha en plan för att alla ska behandlas likadant och mot kränkande behandling Om en elev känner sig kränkt är skolan skyldigt att utreda detta, men det säger inte att det faktiskt var fråga om en kränkning. -I debatten har man tidigare fokuserat nästan helt på elevernas rättigheter och påminner inte om självklarheter som att lärare givetvis får säga till en elev på skarpen Skolan är den plats i samhället där unga löper i särklass störst risk att utsättas för kränkningar och våld. Det är relativt vanligt förekommande att skolungdomar utsätts för hot om våld både i och i närheten av skolan. Forskning visar att kränkningar och hot i skolan sällan leder till anmälningar eller åtgärder

Kontakta skolan eller förskola. Om du upplever att ditt barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, så kontakta snarast ditt barns skola eller förskola. Du kan prata med klassläraren, elevhälsans personal eller någon annan vuxen på skolan Enligt Friends bör skolor med mer än 30 procent mobbning ges statligt stöd. Tanken är i grunden god, men förslaget grundar sig i vissa felaktigheter, skriver Zelma Fors, psykolog, och Göran. Elever är skyldiga att gå i skolan och det är en dubbel kränkning att bli utsatt av någon i personalen. Barn- och elevombudet kan begära skadestånd för en mobbad eller kränkt elevs räkning. Det skedde i 46 fall under 2015 - 19 av dem rörde kränkningar mellan elever och 27 ärenden var mellan elev och skolpersonal Det är uppenbart att det krävs stora insatser för att skolan effektivt ska kunna motverka mobbning och kränkningar. Ansvaret för skolan ligger på landets kommuner och ägare, men den. Agera Alltid - om att hantera kränkningar. Syftet med webbkursen är att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Efter webbkursen har du: Gått igenom hur skolan ska agera steg för steg

Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbnin

Kränkning eller diskriminering i skolan

Kränkningar i skolan Interpellation 2005/06:329 av Nilsson, Ulf (fp) av Nilsson, Ulf (fp) den 29 mars. Interpellation 2005/06:329 av Ulf Nilsson (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s). Kränkningar i skolan Så jobbar personalen mot kränkningar i skolan Allt fler elever känner sig trygga på skolorna i Finspång - men problemen med kränkningar finns fortfarande kvar. Finspång 20 augusti 2020 13:3 Skolan ska garantera att kränkningar inte sker, för om de inte kan garantera det kan inte staten ha krav på att skolplikten ska följas (Colnerud 2007, s. 132). Skolplikt gäller inte förskolan men förskolan ska också kunna garantera att inga kränkningar sker. I. kränkningar. Om någon hotar, kränker, trakasserar eller förföljer dig på nätet bör du: • anmäla det till personal på skolan (om det är någon annan i skolan som utsätter dig för kränkningarna). • anmäla det till polisen Maya, 10, vill stoppa kränkningar i skolan: Nu säger jag stopp Av: Miriam Bratt Publicerad: 30 november 2017 kl. 20.40 Uppdaterad: 05 januari 2018 kl. 09.2

Vad kan skolan göra? - Psykologiguide

Skola i Lund får kritik - pratade inte med alla inblandade elever efter kränkning. Eleven på en skola i Lunds kommun blev kränkt av andra elever åtminstone åtta gånger Kränkningar i skolan, och mellan barn, kallas ofta för mobbning. Det är inget begrepp som används i lagen, men den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/2018 beskriver att barn och unga ofta utsätts för mobbning i eller på väg till eller från skolan Skolan har löst alla andra skoldagar för pojken utan att behöva ta tag i honom därför att man jobbar med lågaffektivt bemötande. Det har gått bra. Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av myndigheten Skolinspektionen, anser att det var en kränkning enligt skollagen och dömde ut ett skadestånd

Kränkande behandling måste tas på allvar! Draftit Skol

Ofta börjar kränkningar i skolan och fortsätter sedan när man kommer hem, som SMS eller kanske på Facebook, Instagram, Snapchat eller Kik. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas av dem som har ansvar för skolan, till exempel rektorn eller rektorns chef Studien Kränkningar i skolan syftar till att kartlägga förekomsten av kränkande behandling i den svenska grund- och gymnasieskolan. Särskilt uppmärksammas etniskt och sexuellt relaterade kränkningar samt hur dessa kan kopplas till faktorer som kön, socioekonomisk status och svensk/utländsk bakgrund. Undersökningen har utförts vid Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs. Alltför ofta nås vi av rapporter om kränkningar inom skolan och var fjärde elev fullföljer inte gymnasiet inom fyra år. Den främsta orsaken till avhoppen är kränkningar och socialt utanförskap. Arbetet med att förhindra diskriminering och kränkningar inom skolan måste bli betydligt bättre än det är i dag, med början i lärarutbildningarna

Video: Mobbning, kränkande behandling och trakasserie

I skolan blir det tydligt att barn inte behandlas lika, beroende på om det finns en funktionsnedsättning eller inte. Det är betydligt vanligare att elever med funktionsnedsättning kränks i skolan än att elever utan funktionsnedsättning gör det, skriver Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU Ingen har rätt att utsätta dig för diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar. Det är bra att berätta för någon om du blivit diskriminerad. Berätta för en kompis eller någon vuxen du litar på. Du kan få hjälp på en ungdomsmottagning, eller av skolkuratorn om du går i skolan

Webbkursen Skolan och rasismen består av tre delar om hur skolpersonal kan motarbeta rasism i skolan, kunskap kring vad rasism är samt tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan Hej! Jag undrar vad vårdnadshavare har för rätt till information när det gäller kränkningar i skolan. Jag jobbar på gymnasiet. Måste vi alltid informera vårdnadshavare om att vi gör en kränkningsutredning på skolan? Gäller det i så fall både vårdnadshavare till den elev som blivit utsatt och till den som utsatt annan elev Skolan måste också sätta sig in i elevernas vardag och relationer för att förstå i vilka sammanhang kränkningar kan uppstå. Det krävs ett långsiktigt arbete. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på

I fall då Skolinspektionen finner att skolan brustit i sina ovan nämnda skyldigheter kan Skolinspektionen kräva att skolan rättar till sina brister. Vidare kan Skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för barnet / eleven, då barnet / eleven blivit utsatt för kränkningar, 6 kap 15 § Skollagen Men det skolan i stället gjorde var att omplacera mig till en annan skola i en annan stad. Dom sa inte en enda gång till eleverna som mobbades, inte en enda! År 2011 när jag gick i nian vände sig helt plötsligt alla mina vänner emot mig, allt var missförstånd och skolan bidrog inte med någon hjälp alls Anmälningarna om missförhållanden i skolan har ökat. Första halvåret i år har Skolinspektionen fått in 19 procent fler anmälningar än samma period förra året

Trygghetsgruppen | Oxhagsskolan

Kränkningar mot barn på internet eller via mobilen har drabbat ungefär en tredjedel av unga mellan 10 och 16 år. En av tio har dessutom utsatts för nätmobbning. För den som mobbas är det som sker på internet ofta sammankopplat med andra platser, såsom skolan Det är också därför investeringarna i skolan är så viktiga. De senaste åren har vi brutit med nedskärningarna, och 20000 fler medarbetare har anställts i skolan. Alla som jobbar i skolan behöver också verktygen att veta vad man gör när man ser eller ett barn berättar om kränkningar eller mobbning

Kränkningar är trakasserier om de har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (trakasserier) eller om de är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, tafsningar, Skolorna ska bland annat ta reda på vilka risker för diskriminering det finns i skolan och vad de kan bero på Kränkningar i skolan är ett stort och växande problem med kostnader för både individ och samhälle. Trots det är skolan och lärarutbildningen illa rustad för att hantera ett problem som borde vara en av våra viktigaste skolpolitiska frågor På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon

Hur vanliga är subtila kränkningar? - SydsvenskanGöteborg efter Instagrammålet | Chef & LedarskapVägen till skolan under ockupationen | FöljeslagarprogrammetVästerås | Yrkesgymnasiet

På skolor där man arbetar systematiskt med att anmäla kränkningar, och det kan även vara där man anmäler allra flest, är där man upplever störst trygghet. Även om det är många anmälningar i årskurs fyra till sex upplever man i hög grad trygghet i de enkäterna som genomförs i årskurs fem Kränkningar och diskriminering i skolan Februari 2013 Hammarö kommun 2 av 20 PwC Genomförande Granskningen har avgränsats till grundskolan. De skolor som ingår är Hammarlun-dens skola F-6, Hammarlundens skola 7-9, Hallersruds skola, Lillängens skola, Mörmoskolan 7-9 samt Mörmoskolan F-6 Statistik över tillstånd fristående skolor. Här hittar du vår statistik som rör ansökningar och beslut om att starta ny eller bygga ut befintlig fristående skola. arrow_forward. Statistik över viten. Här hittar du statistik över våra beslut om vitesförelägganden

 • Story of my life chords.
 • Utlandsnummer som ringer.
 • Apple id receipts.
 • Tavla kärlekspar.
 • Pulsträning skola övningar.
 • Valborg nääs slott.
 • Sandviks hamnkrog till salu.
 • Christina stielli man.
 • Vildsvin i sverige historia.
 • Ljungskile camping se.
 • Kvällsmåltider.
 • Carlshälls gård bröllop.
 • Ikea gulliver skötbord.
 • Hitta kantareller.
 • Tema djur i förskolan.
 • Amerikansk gungstol historia.
 • Barncancerfonden pärlarmband.
 • Starta fastighetsbolag aktiebolag.
 • Initial ö.
 • Jobba på bilprovningen.
 • Handbok i it säkerhet pdf.
 • Rubidium i kroppen.
 • Afghansk mat lamm.
 • Vädur man kräfta kvinna.
 • Minimat muffins.
 • Cadd9 piano.
 • Samhällskunskap 1b bok komvux.
 • Kapell till salu 2018.
 • Google fonts on mobile.
 • Poker wahrscheinlichkeiten.
 • Suzuki båtmotor återförsäljare.
 • Hassan jameel net worth.
 • Jaktlust stream.
 • Ufa russia.
 • Go kart fahren berlin.
 • Bildelslagret lidköping.
 • Bio bromölla program.
 • Aquarius and leo.
 • Translate usd to eur.
 • Arizona robbins pregnant.
 • Brittany snow imdb.